Statut

<<Početna

STATUT

Savez muslimana Amanet Srbija

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje „Amanet Srbija” (u daljem tekstu - Organizacija) je nevladino i nedobitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti organizacije države i društva.

Ciljevi Organizacije

Član 2.

Opšti cilj Organizacije je postizanje i unapređenje dostojanstva i blagostanja čoveka.

Opšti cilj Organizacije se temelji i postiže kroz zalaganje za sledeće vrednosti i principe:

 Razvoj demokratskog društva, naročito kroz razvijanje instituta neposredne i poluposredne demokratije.
 Ravnopravnost građana bez obzira na etničku, nacionalnu, političku versku i svaku drugu pripadnost.
 Garancija ustanovljenih prava i sloboda čoveka kao najviših vrednosti koje je država dužna da štiti i garantuje.
 Slobodni izbori, sloboda medija.
 Društvena raznolikost, solidarnost i tolerancija uz poštovanje različitosti. Ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina (svih grupa državljana koje se nazivaju ili određuju kao narodi, nacionalne i etničke zajednice, nacionalne i etničke grupe, nacionalnosti i narodnosti).
 Bolja integracija nacionalnih manjina u samo društvo kroz jačanje njihovog identiteta kao građana Republike Srbije, uz poštovanje i očuvanje njihovog nacionlanog identiteta i specifičnosti. .
 Otvorenost, transparentnost i odgovornost državne vlasti.
 Društvena solidarnost i zaštita ranjivih grupa.
 Rodna ravnopravnost i posebna zaštita žena.
 Suzbijanje kriminala i korupcije.
 Zaštita interesa dece i osiguravanje perspektive mladima.
 Briga o starim licima.
 Antifašizam.
 Visoko vrednovanje obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti i sporta.
 Izgradnja dobrosusedskih odnosa i saradnje u regionu.
 Zaštita životne okoline, biljnog i životinjskog sveta i human odnos prema svim živim bićima.
Način ostvarivanja opšteg cilja

Član 3.

Način ostvarivanja opšteg cilja Organizacije utvrđuje programskim dokumentom, koji donosi Glavni odbor u konsultacijama sa članstvom i širom javnošću.
Programski dokument obavezno sadrži pojedinačne ciljeve usmerene ka unapređenju položaja svih svakog čoveka u Republici Srbiji, naročito kroz oblasti obrazovanja, edukacije i informisanja.

Organizacija ciljeve ostvaruje svim dozvoljenim aktivnostima u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa Organizacije.

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv udruženja je: Inicijativa Amanet
Organizacija ima sedište u Beogradu u ulici Cara Uroša broj 24.
Organizacija delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.
Organizacija može imati teritorijalne organizacione jedinice, koje uz naziv Organizacije mogu da upotrebljavaju i dodatak iz koga se vidi da je u pitanju organizaciona jedinica osnovana po teritorijalnom principu.

Članstvo i pridruživanje Organizaciji

Član 5.

Član Organizacije može da postane svaka punoletna osoba koja izjavi da deli ciljeve i prihvata pravila Organizacije; dostavi osnovne podatke o sebi i saglasi se sa njihovom obradom; svojim radom i ugledom oličava vrednosti na kojima je zasnovan Organizacija i može da doprinese ostvarivanju ciljeva Organizacije.
Odluku o članstvu donosi Glavni odbor.

Organizaciji se može pridružiti druga organizacija, sa ili bez statusa pravnog lica
Član i pridružena organizacija mogu istupiti iz Organizacije davanjem pisane izjave, što bez odlaganja konstatuje nadležni organ Organizacije. Pre istupanja, član i pridružena organizacija dužni su da izvrše sve obaveze prema Organizaciji.

Član 6.

Članstvo ili pridruženje Organizaciji mogu prestati zbog neaktivnosti i nepoštovanja odredaba ovog statuta i odluka organa Organizacije, zanemarivanja dužnosti u Organizaciji, aktivnosti i postupaka suprotnih ciljevima Organizacije, davanja netačnih podataka ili skrivanja podataka od značaja za Organizacija, narušavanja ugleda Organizacije nedoličnim postupcima ili neplaćanja članarine bez opravdanog razloga. Pod opravdanim razlogom posebno se smatra težak materijalni položaj.
Odluku o prestanku članstva, na predlog bilo kog člana Glavnog odbora, donosi organ koji odlučuje o članstvu.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku članstva.

Prava, obaveze i odgovornost članstva i pridruženih organizacija

Član 7.

Član Organizacije ima pravo da:
 ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Organizacije;
 učestvuje u odlučivanju u skladu sa Statutom;
 bira i bude biran u organe Organizacije;
 upućuje predloge i inicijative organima Organizacije i na njih dobije odgovor;
 bude obavešten o radu i aktivnostima Organizacije.

Član Organizacije je dužan da:
 doprinosi ostvarivanju ciljeva Organizacije, čuva i podiže njegov ugled na svakom mestu i pred svakim;
 učestvuje, u skladu sa interesovanjem, sposobnostima i mogućnostima, u aktivnostima Organizacije i obavlja poslove koje mu povere organi Organizacije;
 poštuje i izvršava odluke organa Organizacije;
 plaća članarinu.

Prava i obaveze pridruženih organizacija se bliže definišu aktom koji donosi Glavni odbor organizacije, a potvrđuje ga Predsednik.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

Organi Organizacije su Skupština, Glavni odbor, Predsednik, Senat, Sekretar.
Za ostvarivanje ciljeva Organizacije organizovaće se kancelarije po teritorijalnom principu, a u skladu sa odlukom Glavnog odbora.
Za ostvarivanje ciljeva Organizacije u određenim tematskim oblastima odlukom Glavnog odbora organizuju se odbori po tematskom principu (iz oblasti kulture, ekologije, socijalne zaštite i drugih oblasti za koje postoji interes).

Skupština

Član 9.

Skupštinu Organizacije čine svi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.
Sednicu skupštine saziva Predsednik Organizacije, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.
Sednicom predsedava Predsednik ili član Glavnog odbora koga, zbog odsustva ili sprečenosti, odredi Predsednik.
Vanredna sednica Skupštine zakazuje se na zahtev najmanje jedne trećine članova Skupštine, više od polovine članova Glavnog odbora ili odlukom Predsednika.
Ukoliko vanrednu sednicu zahtevaju članovi Skupštine, inicijativa se podnosi Predsedniku u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. U tom slučaju Predsednik je dužan da zakaže vanrednu sednicu najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Skupština:
 usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 bira i razrešava Predsednika;
 bira i razrešava članove Glavnog odbora;
 razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Organizacije;

Skupština punopravno odlučuje kada je prisutna najmanje polovina članova. Jedan ili više članova mogu pisano ovlastiti člana da prisustvuje i glasa u njihovo ime.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Kada Organizacija ima više od 50 članova, članovi Organizacije su u Skupštini predstavljeni preko predsednika lokalnih teritorijalnih odbora, koji su pre sednice Skupštine dužni da sa
članovima na svojoj teritoriji utvrde stavove po pitanju odlučivanja na sednici Skupštine.
Za slučaj kada glasanje o nekom predlogu ima jednak broj za i protiv glasova, usvaja se predlog za koji je glasao Predsednik Organizacije.

Glavni odbor

Član 10.

Glavni odbor je organ koji utvrđuje pravce aktivnosti i vrste mera za ostvarivanje ciljeva Organizacije (vodi politiku Organizacije). Glavni odbor može imati do 30 članova. Smatra se da je Glavni odbor konstituisan kada se izaberu 3 predstavnika.
Predsednika i Glavni odbor, do 5 članova, bira Skupština.
Glavni odbor većinom glasova može da izabere (kooptira) još do 25 članova.
Mandat člana Glavnog odbora je četiri godine i može se obnavljati.
Predsednik Organizacije je po funkciji član Glavnog odbora i rukovodi njegovim radom.
Glavni odbor Organizacije:
 Utvrđuje pravce aktivnosti i vrste mera za ostvarivanje ciljeva Organizacije (vodi politiku Organizacije);
 Usvaja plan i program rada Organizacije;
 Kontroliše, preko posebnog radnog tela, finansijsko poslovanje i o tome obaveštava Skupštinu;
 Odlučuje o formiranju i radu kancelarija i odbora Organizacije;
 Odlučuje o priključivanju i isključivanju pridruženih organizacija;
 Utvrđuje, u saglasnosti sa pridruženom organizacijom, visinu kolektivnog doprinosa;
 Razmatra i usvaja sistematizaciju radnih mesta i utvrđuje visinu zarade zaposlenih i druge naknade;
 Odlučuje o visini članarine za članove i pridružene organizacije;
 Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 Glavni odbor punopravno odlučuje kada je na sednici prisutno najmanje polovina članova.
 U slučaju kada glasanje o nekom predlogu ima jednak broj za i protiv glasova, usvaja se predlog za koji je glasao Predsednik Organizacije;
 Vrši druge poslove koji su mu ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

Predsednik

Član 11.

Predsednik Organizacije:
 Predstavlja Organizaciju, zastupa ga i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca;
 Organizuje i rukovodi aktivnostima Organizacije radi ostvarivanja ciljeva i utvrđene politike Organizacije;
 Poverava posebne poslove pojedinim članovima i određuje obim njihovih ovlašćenja;
 Predlaže Glavnom odboru sistematizaciju radnih mesta i visinu zarada zaposlenih;
 Donosi finansijske odluke i ovlašćuje druga lica u Organizaciji da to čine;
 Imenuje do 3 člana Glavnog odbora koji zastupaju Organizaciju u njegovom odsustvu ili slučaju druge vrste sprečenosti. Istom odlukom bliže definiše njihova ovlašćenja i međusobnu subordinaciju;
 Priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 Sekretara bira predsednik, osim prvog puta, kada to čini Skupština u smislu člana 14 ovog Statuta;
 Donosi pravilnike i druga akta od značaja za redovan rad Organizacije;
 Odlučuje o pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Organizacije.

Predsednika bira Skupština većinom od ukupnog broja članova.
Mandat Predsednika traje četiri godine i može biti ponovo izabran.

Senat

Član 12.

Senat je savetodavno telo koje čine predsednici tematskih odbora i ugledni članovi zajednice, koji ne moraju biti članovi Organizacije.
Senat razmatra najznačajnija pitanja i prioritete iz delokruga Organizacije i tematskih odbora i daje pisane predloge i sugestije Glavnom odboru i Predsedniku radi utvrđivanja politike i unapređenja rada i aktivnosti Organizacije.
Članove Senata imenuje i razrešava Glavni odbor.
Članovi Senat među sobom biraju predsednika, koji učestvuje na sednicama Glavnog odbora, bez prava odlučivanja.
Senat se konstituiše kada broj članova Organizacije bude veći od 50, a ne ranije od proteka 3 meseca od dana početka rada Organizacije.

Sekretar Organizacije

Član 14.

Sekretar Organizacije se o uslovima za rad Organizacije.
Sekretara Organizacije prvi put bira Skupština Organizacije, a u narednim slučajevima postavlja i razrešava Predsednik Organizacije.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 16.

Organizacija obaveštava članstvo i javnost o radu i aktivnostima.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Organizacije podnose se članovima na sednici Skupštine Organizacije.

Međunarodna saradnja

Član 17.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Organizacija sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Organizacija može pristupiti međunarodnim udruženjima i organizacijama koja imaju slična programska opredeljenja i ciljeve o čemu odlučuje Glavni odbor.
Delegate ili delegacije pri međunarodnim udruženjima imenuje Glavni odbor, na predlog Predsednika.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 18.

Organizacija pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija, kotizacija i poklona, finansijskih subvencija, obavljanjem privredne delatnosti i na svaki drugi zakonom dozvoljen način.

Prestanak rada Organizacije

Član 19.

Organizacija prestaje sa radom odlukom Skupštine, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom u slučaju prestanka sa radom

Član 20.

U slučaju prestanka rada, imovina Organizacije pripašće domaćoj nedobitnoj organizaciji koja je osnovana radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, po odluci Predsednika, a ako takve odluke nema, imovina pripada Islamskoj zajednici Srbije.

Izgled i sadržina pečata

Član 22.

Organizacija ima pečat okruglog oblika na kojem je ćirilicom u gornjem delu polukružno ispisano Inicijativa, a naspram, u donjem delu isto, samo latinicom. Na sredini pečata je ispisano AMANET velikim slovima.

Završne odredbe

Član 23.

Dužnosti i funkcije određene ovim statutom i opštim aktima Organizacije koje su radi jednostavnosti napisane u jednom gramatičkom rodu, odnose se bez predrasuda na sve osobe.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno se primenjuju odredbe Zakona o udruženjima.

Član 24.

Ovaj statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Organizacije.

U Beogradu, dana 21.11.2017. godine.